1. معرفی و بررسی دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 159-168

فرزانه معینی