1. حافظ و مسئله‌ی ترجمه‌پذیری غزلیات

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 169-180

حسن نکوروح