1. بررسی تأثیر مولفه‌های ساختاری بر زیبایی‌شناسی غزل‌های حافظ

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-16

سعید حسام‌پور