1. بررسی گونه‌ای خاص از آرایه‌ی تجاهل‌ عارف در شعر حافظ

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-72

منیژه عبدالهی