1. کتاب‌شناسی حافظ در سال 1398 خورشیدی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 73-94

ماندانا فیروزآبادی