1. عوامل تفأل طبقه‌ی حاکم با دیوان حافظ شیرازی و کارکردهای آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-110

محمد کشاورز بیضایی