1. ترسیم نشانه‌جغرافیایی گفتمان رند در اشعار حافظ

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-92

حمیدرضا شعیری؛ فهیمه حیدری جامع بزرگی