1. نگاهی اجمالی به شرح و ترجمه‏های دیوان حافظ شیرازی به ترکی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-112

علی گزل‌یوز