1. بررسی جایگاه حافظ در روسیه و تأثیر شعر حافظ بر شاعران و نویسندگان روسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-142

مهناز نوروزی؛ مریم مرادی