1. سه‌گانه‌ی سلیم نیساری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-122

خسرو قاسمیان


2. نقش سلیم نیساری در آموزش زبان فارسی و معرفی دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-132

مدینه کرمی