1. تفسیر شعر عقوبت شاملو با استفاده از بینامتن حافظ

صفحه 1-18

تقی پورنامداریان


2. تا به خلوتگه خورشید نقدی بر کتاب وصف رخسارة خورشید (نگاهی به زندگی، شعر و اندیشة حافظ) تألیف منصورپایمرد

صفحه 19-72

محمدرضا خالصی


3. ترسیم نشانه‌جغرافیایی گفتمان رند در اشعار حافظ

صفحه 73-92

حمیدرضا شعیری؛ فهیمه حیدری جامع بزرگی


4. «اخلاقیات» در حواشی غزل حافظ

صفحه 93-102

ابراهیم قیصری


5. نگاهی اجمالی به شرح و ترجمه‏های دیوان حافظ شیرازی به ترکی

صفحه 103-112

علی گزل‌یوز


6. حافظ و ساختارشکنی مفهومی کلان روایت‌ها

صفحه 113-120

مهدی محبتی


7. بررسی جایگاه حافظ در روسیه و تأثیر شعر حافظ بر شاعران و نویسندگان روسی

صفحه 121-142

مهناز نوروزی؛ مریم مرادی


8. حافظِ مردم

صفحه 143-154

محمدجعفر یاحقی


9. کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹٧ خورشیدی

صفحه 155-178

سعیده رضازاده