نویسنده = منصور پایمرد
از شافعی مپرسید امثال این مسائل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

منصور پایمرد


نقد و نظر بر کتاب حافظ و رود جادو

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 57-84

منصور پایمرد


نقدی بر تقسیم بندی تحوّلات زندگانی، اندیشگانی و عرفانی حافظ

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 49-68

منصور پایمرد