کلیدواژه‌ها = موسیقی آوازی ایران
نگاهی آماری به تاریخ اشعار انتخابی در ادوار مختلف موسیقی آوازی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-34

امیر اثنی عشری؛ امیرعلی اردکانیان