کلیدواژه‌ها = غنازدایی کیفی
تحلیل و بررسی غنازدایی کمّی و کیفی در ترجمه‌هایی از دیوان حافظ

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 127-156

شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی جهرمی