کلیدواژه‌ها = گوته
خلقت، مفهوم «انسان» و «انسان بودن» نزد حافظ و گوته

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-88

علی رجایی


حافظ و مسئله‌ی ترجمه‌پذیری غزلیات

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-180

حسن نکوروح