کلیدواژه‌ها = ترجمهی ترکی حافظ
کارنامه‌ی حافظ‌پژوهی در دوره‌ی جمهوری ترکیه

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 213-222

حجابی کرلانگیچ