کلیدواژه‌ها = محور هم‌نشینی
منطق تصویر در شعر حافظ

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 231-246

رحیم کوشش شبستری