تا به خلوتگه خورشید نقدی بر کتاب وصف رخسارة خورشید (نگاهی به زندگی، شعر و اندیشة حافظ) تألیف منصورپایمرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جهاد دانشگاهی فارس

چکیده

نوشتة حاضر نقدی است بر کتاب وصف رخسارة خورشید اثر استاد منصور پایمرد. کتابِ ارزشمندِ استاد پایمرد را وقتی خواندم به گوشه گوشة آن مطالبی افزودم و نظراتم را بر آن نگاشتم، وقتی در آخِر بدان‏ها نگریستم، دیدم آن نگاشته‏ها، سخنانی است که سال‏ها در سینه‌ام خارخار می‏کرده و در ذهنم تَلمبار شده و گویا این کتابِ ارجمند، از این سخنان مُهر گشوده و آنان را بی پرده رُخ نموده، هر آنچه که دغدغة سال‏های دراز تحصیل و تدریس من در موردِ خواجه شمس‏الدین حافظِ شیرازی بوده است. این اثر از سر دقت و همت نگاشته شده است و سال‏ها انس و الفت به سروده‏های حافظ در آن جلوه‏گر است و در حل مشکلات و کشف معضلات اشعار حافظ تلاش شایانی داشته است و سعی عیانی کرده است. با این که برداشت‏های استاد پایمرد معتدل‏تر از دیگران در این مقوله است و ایشان سعی کرده است جانبِ احتیاط را داشته باشد اما در همین یادداشت‏ها نیز مشکلاتی وجود دارد که بدان پرداخته خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 15 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1400