کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹٧ خورشیدی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

بررسی آماری و طبقه‌بندی و مقایسة سالانة کتاب‌های منتشرشده در پیوند با حافظ، با توجه به حجم آثار منتشرشده در این‌باره و تداوم سیر انتشار این‌گونه تحقیقات، یکی از راه‌های مفید برای شناخت پژوهش‌های برتر و نیز آسیب‌شناسی مطالعات حافظ‌پژوهی است، تا با استفاده از این دسته پژوهش‌ها، بتوان از نتایج آن در پرکردن خلأهای موجود و یا ریشه‌یابی وضع موجود در این بخش بهره برد. از همین‌رو در این پژوهش، ضمن ارائة کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹٧ با تفکیک موضوعی، به همة کتاب‌های منتشرشده در این حوزه، اعم از کتاب‌های چاپ اول یا تجدید چاپ‌ و نیز بسامد هریک اشاره شده است. این پژوهش که براساس تجمیع اطلاعات دو پایگاه اطلاعاتی «سازمان اسناد و کتابخانة ملی» و «خانة کتاب» تنظیم شده است، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، ۲۲۵ عنوان کتاب با شمارگان ۱۹۲۵۶۸ نسخه در پیوند با حافظ منتشر شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۶، دو برابر افزایش داشته است. در این پژوهش کتاب‌هایی با موضوع «اندیشه، شعر و زندگی حافظ»، با ۶۰ عنوان کتاب و شمارگان ۴۵۲۷۰ نسخه، بیش‌ترین تعداد را به خود اختصاص داده است و این موضوع در مقایسه با سال‌های پیش از این، بیانگر آن است که انتشار کتاب‌های تالیفی در پیوند با حافظ، همچنان سیرصعودی خود را ادامه می‌دهد. همچنین دیگر کتاب‌های منتشرشده در این سال زیر عنوان‌های «دیوان‌های چاپی»، «دیوان‌های همراه با فالنامه»، «استقبال، مشاعره و تضمین غزل‌های حافظ»، «ترجمة کامل دیوان»، «ترجمة بخشی از دیوان»، «گزیدة دیوان»، «شرح کامل دیوان»، «شرح بخشی از دیوان»، «حافظ و دیگران»، «فرهنگ و واژه‌نامه»، «دانشنامة حافظ»، «کودک و نوجوان» و «کتاب‌های متفرقه» قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1400