فرایند اقتباس از تک‌بیت‌های غزلیات حافظ در فیلم‌نامه‌نویسی برای پویانمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سینما، دانشگاه هنر، تهران

2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام‌نور، شیراز

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تشریح فرایند اقتباس فیلم‌نامه‌ی پویانمایی از تک‌بیت‌های غزلیات حافظ و نتایج این فرایند است که می‌تواند به فیلم‌نامه‌نویسان برای اقتباس از ابیات حافظ کمک کند. مقاله از دو بخش مبانی نظری و فرایند فیلم‌نامه‌نویسی تشکیل شده است. بخش نخست، شامل آشنایی با پویانمایی، نظریه‌ی زبان‌شناسی شناختی با رویکرد پدیدارشناختی و شناخت بینامتنیت است. با تکیه بر فرضیات این بخش، در بخش دوم که مربوط به فرایند تولید فیلم‌نامه است، پنج عنصر واژه، تصویر، پیام، روایت و اشیای پربسامد ابیات که قابل تبدیل به پویانمایی است، معرفی می‌شود. پس از برشمردن خصوصیات ابیات انتخابی و ذکر دلایل انتخاب، به موضوع استعاره، طرح‌واره و تصاویر استعاری می‌پردازیم تا چگونگی تبدیلشان به تصاویر پویانمایی بررسی شود. در گام بعد، به نقش بینامتنیت ابیات در پویانمایی و همچنین، تفاوت‌های انتزاع و روایت در فیلم‌نامه‌ها می‌پردازیم تا دانسته شود تک‌بیت‌های انتخابی، برای تولید پویانمایی انتزاعی مناسب‌ترند یا پویانمایی روایتی. در پایان هم، نحوه‌ی تقسیم‌بندی فیلم‌نامه‌های نوشته‌شده براساس سریال یا مجموعه را در کانون توجه قرار می‌دهیم و فصل مشترک آن‌ها را برمی‌شماریم. در بخش دیگر، همراه با تحلیل فیلم‌نامه‌ها و براساس مقدمات نظری بخش اول، جدولی را می‌سازیم تا هم بسامد عوامل دخیل در انتقال عناصر شعر به پویانمایی را اندازه‌گیری کنیم و هم به روابط عوامل سازنده‌ی فیلم‌نامه‌ها، به‌صورت ریاضی و کمّی واقف شویم.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 اردیبهشت 1401