نقدی بر تقسیم بندی تحوّلات زندگانی، اندیشگانی و عرفانی حافظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

انجمن دوستداران حافظ

چکیده

چکیده
سوای کسانی که از گذشته تا امروز کوشیده اند تا طرحی از سیر گذران زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی حافظ به دست دهند و برخی در این راه تا حدودی به موفقیت هایی دست یافته اند،گروه دیگری نیز بر پایه‌ی مضامین و موضوعات شعر حافظ تلاش کرده‌اند که با دوره‌بندی سیر اندیشگانی و عرفانی حافظ، راهی به شناخت تطوّرات زندگی، شخصیتی و شعری او بیابند. کوشش این گروه از یک سو به سبب آن‌که معلوم نیست زمان سرایش اغلب اشعار حافظ به کدام دوره سنی زندگی‌اش تعلّق دارد، و از سوی دیگر به دلیل نمادین بودن ساختار شعری او، و همچنین تنیدگی اغلب اشعارش در ایهام و ابهام و چندلایه‌گی ، کارشان چندان با توفیق همراه نبوده است.
در این جستار نگارنده ضمن طرح و بررسی نظرات چند تن از حافظ پژوهان در این زمینه، اشکالاتی را که به زعم او بر این شیوه کار وارد است، مطرح می کند..
کلید واژه: ادوار زندگی حافظ، تحولات فکری و عرفانی حافظ، اشعار ملامتی و قلندری، دیوان حافظ

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 21 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1400