فخر قدسی حافظ در ژرفای دولت قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش زبان و ادبیات عربی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

چکیده

ژرفای اندیشه‌ی حافظ و پیوند اشعارش با کلام خدا فراتر از آن است که تا به امروز درباره‌ی آن گفته و نگاشته شده است. او در عرصه‌ی معرفت موفق بوده و برای موفقیت دیگران توصیه‌هایی شایسته‌ داشته است. نکته‌ی شایان ‌توجه این است که او نخواسته آنچه بدان دست یافته، از دیگران پنهان دارد؛ بلکه آن را با صراحت بیان کرده است. آنچه در این نوشتار پیش رو داریم، پاسخ به این پرسش‌هاست: دولت قرآن چگونه پدیده‌ای‌ست و حافظ چگونه از ژرفای دولت قرآن به فخر قدسی رسیده و وظیفه‌ی مخاطبان و دوست‌داران خواجه چیست؟ در این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی‌تحلیلی، این معنا حاصل گشت که دولت در بیان خواجه همان مدد و یُمنِ همت است و حافظ با ارتباط دقیق و مستمر و حساب‌شده‌ی خود با قرآن، از ژرفای آن بهره‌مند گشته است؛ همچنین، او با این بهره‌مندی منحصربه‌فرد، فخری ویژه‌ به دست آورده و اظهار کرده که همان فخر قدسی‌ست. وظیفه‌ی مخاطبان، دوست‌داران و ارادتمندان او نیز به کاربستن این معارف در زندگی است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 آذر 1401