اعضای هیات تحریریه

سردبیر

کاووس حسن‌لی
مرکز حافظ‌شناسی

زبان و ادبیات فارسی

 • kavooshassanligmail.com

جانشین سردبیر

منیژه عبدالهی
دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز

 • manijeh.abdolahigmail.com

اعضای هیات تحریریه

نصرالله امامی
دانشگاه شهید چمران اهواز

 • nasemamiyahoo.com
بهادر باقری
دانشگاه خوارزمی

زبان و ادبیات فارسی

 • bahadorbagheri47gmail.com
 • 09126804693
فریده پورگیو
دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات انگلیسی

 • f.pourgivgmail.com
کاووس حسن‌لی
دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات فارسی

 • kavooshassanligmail.com
سعید حمیدیان
دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

 • drsaeidhamidiangmail.com
اصغر دادبه
دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه‌ی اسلامی و ادبیات عرفانی

 • adaadbehyahoo.com
منصور رستگار فسایی
دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات فارسی

 • mrastegar39gmail.com
مصطفی صدیقی
دانشگاه هرمزگان

زبان و ادبیات فارسی

 • navisa_manyahoo.com
منیژه عبدالهی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

زبان و ادبیات فارسی

 • manijeh_abdolahiyahoo.co.uk
صفر عبدالله
دانشگاه آلماتی- قزاقستان

زبان و ادبیات فارسی

 • oriyonfarmail.ru
شریف‌حسین قاسمی
دانشگاه دهلی - هند

زبان و ادبیات فارسی

 • shqasemihotmail.com
محمت کانار
استاد

زبان و ادبیات فارسی

 • profkanargmail.com
حجابی کرلانگیچ
دانشگاه استانبول

زبان و ادبیات فارسی

 • kirlangicankara.edu.tr
علی گزل‌یوز
استاد

زبان و ادبیات فارسی

 • guzelyuzistanbul.edu.tr
علیرضا مظفری
دانشگاه ارومیه

زبان و ادبیات فارسی

 • a.mozaffariurmia.ac.ir
وارطان وسکانیان
دانشگاه ایروان- ارمنستان

زبان و ادبیات فارسی

 • vvoskaniangmail.com