نویسنده = فهیمه حیدری جامع بزرگی
ترسیم نشانه‌جغرافیایی گفتمان رند در اشعار حافظ

دوره 00، شماره 1، مهر 1398، صفحه 73-92

حمیدرضا شعیری؛ فهیمه حیدری جامع بزرگی