حضور حافظ در دفترهای شعر امرسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تگزاس

چکیده

رالف والدو امرسون، برجسته‌ترین متفکر قرن نوزدهم امریکا، در جای‌جای آثار و مکتوبات خود، از حافظ یاد کرده است؛ ازاین‌روی، ارجاعات او به حافظ و شعرش، موضوع مطالعاتی فراوان بوده است؛ اما حضور حافظ در آثار امرسون، وجهی پنهان و شخصی نیز دارد که با ترجمه‌ی اشعار حافظ در طی بیش از سه دهه، در بستر دفاتر شخصی شعر امرسون، صورت می‌گیرد. این مطالعه به اهمیت بررسی این حضور، ازطریق خوانش تکوینی، می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه از این طریق، می‌توان ابعاد مختلف تأثیر حافظ و همنشینی با او را بر آثار و زندگی امرسون مشخص کرد. بدین‌منظور، این نوشتار به مطالعه‌ی تکوینی ترجمه‌‌ی غزلی از حافظ می‌پردازد؛ یعنی، پیش‌متن‌هایی را که از ترجمه‌ی امرسون از یکی از غزل‌های حافظ وجود دارد، بررسی می‌کند؛ ابتدا، تأثیر این ترجمه را بر دو شعر «آزادی» و «داوطلبان» امرسون و سپس، ورود آن به یکی از مقالات او را ترسیم می‌کند و درنهایت، نشان می‌دهد که چگونه این دو بستر، به دو شکل متفاوت، از این ترجمه تأثیر گرفته‌اند؛ ازاین‌رو، این مقاله، از سویی، به عمق مطالعات صورت‌گرفته درباره‌ی تأثیر حافظ بر امرسون می‌افزاید و از سویی دیگر، با مطالعاتی که عملکرد امرسون را به‌عنوان شاعر- مترجم بررسی می‌کند، در گفت‌وگوست.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 اردیبهشت 1401