کتاب‌شناسی حافظ در سال 1400 خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به حجم گستردۀ آثاری که هر ساله در پیوند با حافظ منتشر میشود، بررسی آماری و دسته‌بندی موضوعی این آثار، مفیدترین راه برای مخاطبان و محققان این حوزه است تا با شناخت تازه‌ترین پژوهش‌ها و تحلیل موضوعی و محتوایی آن‌ها، علاوه‌بر دست‌یابی به نقاط ضعف و قوت آثار در سیر مطالعات حافظ‌شناسی، مباحث مهم و مغفول‌مانده را نیز شناسایی و به آن بپردازند.
جستار حاضر که بر پایۀ اطلاعات کتابشناسی دو پایگاه «سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران» و «خانۀ کتاب» تنظیم شده است، نمایانگر آن است که در سال 1400، 192 عنوان کتاب در پیوند با حافظ منتشر شده که در مقایسه با سال 1399 افزایش داشته است . هم‌چنین مقایسۀ موضوعی آثار منتشر شده، نشان می‌دهد کتاب‌هایی با موضوع «دربارۀ حافظ: اندیشه، شعر و زندگی حافظ» با 70 عنوان کتاب، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. این آمار بیانگر آن است که سیر کتاب‌های تألیفی دربارۀ حافظ هم‌چنان صعودی و رو به رشد است.
شایان ذکر است کتاب‌هایی با موضوع «دیوان همراه با فالنامه» اعم از چاپ نخست یا مجدد، کماکان در شمار آثار پر تیراژ قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1402