نویسنده = مهدی محبتی
حافظ و ساختارشکنی مفهومی کلان روایت‌ها

دوره 00، شماره 1، مهر 1398، صفحه 113-120

مهدی محبتی