نویسنده = رویین تن فرهمند
نگاهی دیگربار به خاقانی و حافظ

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 261-292

رویین تن فرهمند