کلیدواژه‌ها = کلان استعاره
استعاره‌ی راه و مفهوم ناپایداری در دیوان حافظ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-84

سمیرا بختیاری‌نسب