دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-316 
نگاهی آماری به تاریخ اشعار انتخابی در ادوار مختلف موسیقی آوازی ایران

صفحه 1-34

امیر اثنی عشری؛ امیرعلی اردکانیان


در حاشیۀ شرح نویسی بر دیوان حافظ

صفحه 35-55

نصرالله امامی


نقد و نظر بر کتاب حافظ و رود جادو

صفحه 57-84

منصور پایمرد


پاسخ به نقد و نظر آقای پایمرد بر کتاب حافظ و رود جادو

صفحه 85-100

فرزام پروا


تأثیر شعر حافظ بر ادبیات اواخر قرن هجدهم مجارستان با بررسی زندگی و آثار یک سیاست‌مدار و یک شاعر نامدار مجار

صفحه 101-126

کاتالین تورما


تحلیل و بررسی غنازدایی کمّی و کیفی در ترجمه‌هایی از دیوان حافظ

صفحه 127-156

شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی جهرمی


کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹۹ خورشیدی

صفحه 157-184

سعیده رضازاده


پژوهشی در کهن‌ترین غزل‌های حافظ با نگاهی تاریخ‌گرایانه

صفحه 185-206

حسین سلیمی؛ احمد جمعه پور


امید و امیدواری در اشعار حافظ

صفحه 207-232

عباس عاشوری نژاد


پنج دشواری در راه نوشتن اپرایی بر اساس زندگی دراماتیک حافظ

صفحه 233-260

بهروز غریب‌پور


نگاهی دیگربار به خاقانی و حافظ

صفحه 261-292

رویین تن فرهمند


فخر قدسی حافظ در ژرفای دولت قرآن

صفحه 293-316

سید فضل الله میرقادری